Visitors

502031

: માં નુકશાન કરતા પક્ષી

ચળકતી પટ્ટીઓનો ઉપયોગ પક્ષીઓને દૂર ભગાડવા માટે કરવામાં આવે છે.  ઢોલ, પતરાના ખાલી ડબ્બા વગાડી અવાજ કરવાથી, કુતરાના ભસવાના અવાજને કારણે, અવાજ ઉત્પન્ન કરતા મશીન, પક્ષીઓના

વધુ વાંચો.

: મકાઇ પાનનો સૂકારો/ટર્સીકમ લીફ બ્લાઇટ

રોગની શરૂઆતમાં ગૌમૂત્ર ૧૦ ટકા (૧ લિટર/૧૦ લિટર પાણી) અથવા લીમડાના પાનનોઅર્ક ૧૦ ટકા (૧ લિટર/ ૧૦ લિટર પાણી)નો છંટકાવ વાવણીના ૩૦, ૪૦, ૫૦ અને ૬૦

વધુ વાંચો.

: હ્યુમિક તત્વો શું છે ?

વનસ્પતિ કે પ્રાણીના અંગોના જમીનમાં આંદ્રિકરણ (કોહવાણની) પ્રક્રિયાના કારણે તેમજ તેના પર નભતા સૂક્ષ્મજીવોના ચયાપચયની પ્રક્રિયાના કારણે પ્રાપ્ત થાય છે.હ્યુમિક તત્વો એ વનસ્પતિ, જમીન, અને સૂક્ષ્મજીવો

વધુ વાંચો.

: માં આવતી થ્રિપ્સ

વાડીમાં સર્વે કરતા ૧૦ સે.મી. ડાળી પર ૫ કે તેથી વધુ થ્રિપ્સ જાેવા મળે ત્યારે સાયાન્ટ્રાનિલીપ્રોલ ૧૦ ઓડી ૮ મિ.લી. ૧૫ લિટર પાણીમાં દ્રાવણ બનાવી છંટકાવ

વધુ વાંચો.

: મકાઇના પાકમાં ટપકાંવાળી લશ્કરી ઇયળનું નિયંત્રણ કેમ કરવું ?

પ્રકાશ પિંજર પ્રતિ હેક્ટરે એકની સંખ્યામાં ગોઠવી આ જીવાતનાં પુષ્ટને આકર્ષી નાશ કરવો.  આ જીવાતનાં નર ફૂદાંને આકર્ષતા ફેરોમોન ટ્રેપ ૫૦ પ્રતિ હેકટર પ્રમાણે ગોઠવવા અને

વધુ વાંચો.

ીમાં અફલાટોક્ષિન નામની ઝેરી ના લીધે ખોરી થઇ જાય છે

• મકાઈના પાકમાં પેદા થતી અમુક ફૂગના લીધે મકાઈ ઝેરી બની જાય છે. કારણ કે મકાઈમાં ગ્લોબલ વોર્મિંગના લીધે અફલાટોક્ષિનનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. આપણે ત્યાં

વધુ વાંચો.

: ના છોડમાં તડતડિયાંનું નિયંત્રણ કેવી રીતે કરવું ?

ભીંડાના છોડમાં તડતડિયાંનું અસરકારક નિયંત્રણ કરવા માટે વર્ટીસીલીયમ લેકાની નામની ફગનો પાઉડર ૬૦ ગ્રામ ૧૫ લિટર પાણીમાં ઉમેરી સાંજના સમયે છોડ બરાબર ભીંજાય તે રીતે ૧૦

વધુ વાંચો.

ી : નાના પણ/ લઘુપણ/ ઘટ્ટીયા પાન

પાક નીદણમુક્ત રાખવો. રોગ તડતડીયાંથી ફેલાતો હોવાથી રોપણી પછી ૧૦ થી ૧૫ દિવસે કાર્બોફ્યુરાન ૩ જી છોડની ફરતે રીંગ પધ્ધતિથી આપવું અને ૧૦ થી ૧૨ દિવસના

વધુ વાંચો.
nidhi seeds rutu crop care jira cumin seeds

Visitors

502031
અમારા સોસીયલ મીડિયામાં જોડાવ
nidhi seeds rutu crop care jira cumin seeds

ખેતી પાકોમાં આવતા રોગ

, માં જાંબલી ધાબાના નિયંત્રણ માટે શું કરવું?

બીજ માટે વાવવામાં આવેલ પાક ૬૦ થી ૬૫ દિવસનો થાય ત્યારે મેન્કોઝેબ ૫૦ ગ્રામ અથવા ક્લોરોથેલોનીલ ૨૫ ગ્રામ પ્રતિ ૧૫ લિટર પાણીમાં ભેળવી ત્રણ  છંટકાવ (પ્રથમ છંટકાવ રોગ દેખાય ત્યારે

વધુ વાંચો.>>

: નો સ્ટંટ

 રોગ મોલોમશી મારફતે ફેલાતો હોવાથી તેના નિયંત્રણ માટે શોષકપ્રકારની કીટનાશક જેવી કે ઓક્ઝિડીમેટોન મીથાઈલ ૨૦ મિ.લી. અથવા ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈ સી ૧૫ મિ.લી. ૧૫ લિટર પાણીમાં ભેળવી જરૂરિયાત મુજબ છંટકાવ

વધુ વાંચો.>>

ી, મરચી, ટામેટી, કોબીઝ/ ફ્લાવર, તમાકુ : ધરૂ મૃત્યુ/ ધરૂનો કોહવારો

ધરૂવાડિયા માટે પસંદ કરેલ જગ્યામાં “સોઇલ સોલરાઇઝેશન” કરવું, ગરમીના મહિનાઓમાં જ્યારે ખૂબ જ તાપ પડે ત્યારે ધરૂવાડિયાને પાણી આપી, વરાપ થયે જમીન ખેડી ભરભરી બનાવવી. ત્યાર બાદ ધરૂવાડિયાની જમીન પર

વધુ વાંચો.>>

નો ગુંદરીયો

ડૂંડા અવસ્થાએ ફૂલ સમયે (પ્રોટોગાઇની સ્ટેજ) ફૂગનાશક ઝાયરમ ૦.૨ ટકા 30 ગ્રામ 15 લિટર પાણીમાં ઓગાળી છંટકાવ કરવો.

વધુ વાંચો.>>

નો ગલત

જ્યાં દર વર્ષે આ રોગ આવતો હોય ત્યાં કંટી નીકળવાની તૈયારી હોય ત્યારે મેન્કોઝેબ ૭૫ વેપા 45 ગ્રામ અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા 15 ગ્રામ અથવા ક્લોરોથેલોનીલ ૭૫ વેપા 15 ગ્રામ

વધુ વાંચો.>>

નો પીળો

આ રોગનો ફેલાવો સફેદમાખી દ્વારા થતો હોવાથી તેના નિયંત્રણ માટે શોષકપ્રકારની કીટનાશકો જેવી કે ડાયમિથોએટ ૩૦ ઇસી 15 મિલિ અથવા ઇમિડાક્લોપ્રીડ ૧૭.૮ એસએલ 6 મિલિ અથવા એસીટામિપ્રિડ ૨૦ એસપી 5

વધુ વાંચો.>>
કૃષિ ટેકનોલોજી

બાયો આપણી ખેતીમાં આવી તો આંપણે શું ફાયદો થયો?

પંજાબ હોય કે મહારાષ્ટ્ર કે પછી આપણું ગુજરાત બધાને ખબર છે કે બાયો ટેક્નોલોજી આપણી ખેતીમાં આવી તો આંપણે શું ફાયદો થયો, 1996 થી બાયો

કૃષિ :

છોડને આઘાતથી બચાવો ઉપજ વધારો
બાયો ટેક્નોલોજીથી વધશે છોડમાં પ્રકાશ સંસ્લેશણ
હવે ફળો લાંબા સમય સુધી સાચવશે.

કૃષિ :

છોડને આઘાતથી બચાવો ઉપજ વધારો
બાયો ટેક્નોલોજીથી વધશે છોડમાં પ્રકાશ સંસ્લેશણ
હવે ફળો લાંબા સમય સુધી સાચવશે.

ખેતી પાકોમાં આવતી જીવાતો

: ભૂખરૂ ચાંચવું

ખેતરમાંથી અને ખેતરની ફરતેથી જંગલી બાજરી અને રાજગરાના છોડ વીણીને ભેગા કરી નાશ કરવો છોડના નુકસાનગ્રસ્ત ભાગોને પૂછ  સહીત વીણીને નાશ કરવો. થડની આજુબાજુમાં ક્લોરપાયરીફોસ

વધુ વાંચો.>>

ની ગુલાબી ઇયળ

 ગુલાબી ઈયળના નર ફૂદાંને આકર્ષતા લ્યૂર સાથેના ફેરોમોન ટ્રેપ મોજણી અને નિગાહ અર્થે હેક્ટરે પાંચની સંખ્યામાં ગોઠવવા. જ્યારે ફૂદા ટ્રેપમાં પકડાવાની શરૂઆત થાય અને સતત

વધુ વાંચો.>>

: નો ડૂંખ વેધક

શેરડીના ખેતરમાં પ્રકાશપિંજર તથા ફેરોમોન ટ્રેપ ગોઠવીને જીવાતની મોજણી કરવી. એક ટ્રાઈકોકાર્ડના આઠ ભાગ કરી દરેકને ૧૫ બાય ૧૫ મીટરના અંતરે પાનની નીચેની બાજુએ ટ્રાઈકોકાર્ડનો

વધુ વાંચો.>>
nidhi seeds rutu crop care jira cumin seeds

નો આહારમાં સમાવેશ રોજ કરો

ભારતીય આહારમાં અનેકવિધ બનાવટોમાં તેનો મસાલા તરીકે ઉપયોગ થાય છે. હળદરનો ઉપયોગ પ્રાચીનકાળથી સંધિવાનો દુઃખાવો દૂર કરવા માટે થાય છે. વિશેષમાં સંશોધનથી જાણવા મળેલ છે

: જીરૂનો ભૂકી છારો

સંરક્ષણાત્મક પગલાં રૂપે વાવણી બાદ ૪૫ દિવસે ૩૦૦ મેશ ગંધકની ભૂકી રપ કિ.ગ્રા./ હે. પ્રમાણે સવારમાં છોડ ઉપર  ઝાકળ હોય ત્યારે છંટકાવ કરવો. * રોગ

: જીરૂમાં આવતો કાળીયો/ કાળી ચરમી રોગ નિયંત્રણ કેમ કરવું ?

 રોગની શરૂઆત થયેથી  એઝોક્ઝિસ્ટ્રોબીન ૨૩ એસસી ૧૫ મિ.લી. અથવા પ્રોપીનેબ ૭૦ વેપા ૪૫ ગ્રામ અથવા મેટીરામ ૭૦ વેપા ૨૫ ગ્રામ અથવા પ્રોપીકોનાઝોલ ૨૫ ઇસી ૧૫

કંપનીન્યુઝ

: ની ખેતીનો વિશ્વાસ

મધુરસભાઈ જેન્તીભાઇ પોંકીયા ગામ : બંધીયા, તા. જામકંડોરણા જી. રાજકોટ વેરાઈટી: વિશ્વાસ ત્રિલોક

વધુ વાંચો.>>

કૃષિ પાકો

: બળીયા ટપકાં

રોગિષ્ઠ ડાળીઓની છટણી કરી બાળીને નાશ કરવો.  રોગીષ્ઠ ડાળીઓ કાપી લીધા  બાદ કોપર ઓક્ઝિક્લોરાઈડ ૫૦

પસંદગી : મરચીની લંબાઈ ખુબ સારી થાય છે.

મેં નામધારી કંપનીની NS-2549 જાતનું વાવેતર કરેલ છે. મને આ જાતમાંથી વીઘે 35 મણનો ઉતારો

: વેલાવાળા પાનનાં ટપકાં

કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા ૮ ગ્રામ અથવા કોપર ઓક્સિક્લોરાઇડ ૫૦ વેપા ૪૦ ગ્રામ અથવા મેન્કોઝેબ ૭૫

: નીંદણ નિયંત્રણ

ટામેટીની પાકમાં નીંદણ નિયંત્રણ માટે હેક્ટર દીઠ ૦.૭૦ કિ.ગ્રા. મેટ્રીબ્યુઝીન ફેરરોપણી બાદ એક અઠવાડિયામાં છાંટવી.

મેજીક એટલે કર્તવ્યનો જાદુ

કર્તવ્ય મરચીની સફળ જાત મેજીક વિષે વધુ માહિતી માટે નીચે આપેલ ઈમેજ ઉપર ક્લિક કરી

બીજ મંત્ર : માં કી પાઠશાળા

મંત્ર : માં કી પાઠશાળા

બીજ મંત્ર : સાંતા અસલી છે, આપણે સૌ તેની ટીમમાં છીએ.

મંત્ર : સાંતા અસલી છે, આપણે સૌ તેની ટીમમાં છીએ.

બીજ મંત્ર : અજમાવો ૧૯૬૯ની ખાણીપીણીની આદતો

મંત્ર : અજમાવો ૧૯૬૯ની ખાણીપીણીની આદતો

મંત્ર : જંગલ- પેટની આગ બુઝાય છે અલગ રીતે

બીજ મંત્ર : વિનમ્રતા આપણને પશુથી અલગ બનાવે છે.

મંત્ર : વિનમ્રતા આપણને પશુથી અલગ બનાવે છે.

બીજ મંત્ર : અમેરિકાની નોકરી છોડી ગામમાં ડેરી ખોલી

મંત્ર : અમેરિકાની નોકરી છોડી ગામમાં ડેરી ખોલી

પ્રાકૃતિક ખેતી

થી કેવી રીતે અલગ પડે છે ?

● બંનેમાં કુદરતના દોહનની વાત છે, શોષણ ઉપર પ્રતિબંધ છે. ● બંનેમાં કુદરતી સ્તોત્રઃ જતનની

: ખર્ચ વગરની આળસુ માણસની ખેતી ! ભાસ્કર સાવે..

બાગાયત પાકોમાં ઉધઈ નિયંત્રણ કેમ કરવું ?
ટામેટાના પાકમાં કોકડવાનું નિયંત્રણ.

: નિયંત્રણ માટે બિન રાસાયણિક પદ્ધતિઓ

પ્રાકૃતિક ખેતી : રોગ નિયંત્રણ માટે બિન રાસાયણિક પદ્ધતિઓ

ની તંદુરસ્તી જાળવવા

 – જમીનની તંદુરસ્તી જાળવવા લીલો પડવાશ કરો. લીલા પડવાશના ફાયદાઃ   ૧. જમીનનું ભૌતિક બંધારણ સુધરે

ના છોડની પ્રતીકારકતા વધારો

કેળ/ની અન્ય વિવિધ પ્રોસેસ્ડ પ્રોડક્ટ્સ વિષે જણાવશો.

Skip to content