તમે તેલીબીયા પાકોની શ્રેણીમાં છો

ીના નું નિયંત્રણ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું ?

ધૈણના ઢાલિયા રાત્રિના સમયે પ્રકાશ તરફ આકર્ષાતા હોવાથી ઉપદ્રવિત વિસ્તારમાં એક પ્રકાશ પિજર/ હેક્ટર પ્રમાણે ગોઠવી તેમાં આકર્ષાયેલ

માથા બાંધનારી ઇયળ

એક પ્રકાશ પીંજર પ્રતિ હેક્ટર ગોઠવવાથી પાન વાળનાર ઇયળના ફૂદાની વસ્તી કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા બેસીયાના નામની ફૂગનો

ના પાકમાં આવતી સફેદ કૃગના નિયંત્રણ માટે

ટ્રાયકોડર્માં પાઉડરનો ઉપયોગ ખેડૂતો કરતા થયા છે. મગફળીમાં આવતો આ થડના સડાનો રોંગ સ્કેલોરીશીયમ રૉલ્ફસી નામની સફેદ ફૂગને

ીનાં

ઉ૫દ્રવિત વિસ્તારમાં પ્રકાશ પિંજર પ્રતિ હેકટરે એકની સંખ્યામાં ગોઠવી તેમાં આકર્ષાયેલ ઢાલિયા તેમજ પાન ખાનાર ઇયળના ફૂદાનો નાશ

મગીનો અલ્ટરનેરીયાથી થતો સૂકારો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLURp2u8ArmsAuAZnu-DAOeRDUpRZOH3VhBjnr3b5dC2gyqr5edN9ygCrj9bGJU5X-ZiSYqka1XKQN7sCqUvrSxtkM5Ne9KdzFC1P900hKJulry0EgvC_14yjJMsc5zkRCCDqYBD17s12ruEt5m9vuDQmg=w1449-h808-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો અલ્ટરનેરીયાથી થતો સૂકારો

ની ી ઇયળ

 ગુલાબી ઈયળના નર ફૂદાંને આકર્ષતા લ્યૂર સાથેના ફેરોમોન ટ્રેપ મોજણી અને નિગાહ અર્થે હેક્ટરે પાંચની સંખ્યામાં ગોઠવવા. જ્યારે

મગીનો અલ્ટરનેરીયાથી થતો સૂકારો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLURp2u8ArmsAuAZnu-DAOeRDUpRZOH3VhBjnr3b5dC2gyqr5edN9ygCrj9bGJU5X-ZiSYqka1XKQN7sCqUvrSxtkM5Ne9KdzFC1P900hKJulry0EgvC_14yjJMsc5zkRCCDqYBD17s12ruEt5m9vuDQmg=w1449-h808-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

માં પાનનાં ટપકાં/ બ્લાસ્ટ

કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા 15 ગ્રામ 15 લિટર પાણીમાં ઉમેરી બે છંટકાવ ૧૫-૨૦ દિવસના અંતરે કરવા

ીની પાન ખાનાર ઇયળ (સ્પોડોપ્ટેરા)

પાન ખાનાર ઈયળ (સ્પોડોપ્ટેરા)  સામૂહિક ધોરણે ફેરોમોન ટ્રેપ ૪૦ પ્રતિ હેકટર પ્રમાણે ગોઠવી આ જીવાતની વસ્તી કાબૂમાં  રાખી

મગફળીના પાકમાં આવતા કાતરા

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLXnQcml0Mgn5fIgo16BSajD09cfY3FwMkJN1Hb4ut0bkeDwF_bwTHVStSRlFQChB4oM68X5oiYIx7YkuWpPHlWcRS_ordI_-ZZ36Y53RuzuoY8PW_zD1V3i1Dzj2XjGtw4b2JG2QOq5TexmFsc05AEs8Q=w800-h445-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ીના પાકમાં આવતા કાતરા

હેકટર દીઠ એક પ્રકાશ પિંજરનો ઉપયોગ કરી ફૂદીઓને આકર્ષી નાશ કરવો.  લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો અથવા લીમડાના પાન ૫૦૦

મગીના આગોતરાં પાનનાં ટપકાં

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLUWD5rcY8ngyyEuGN-9bc4dukCPm0Gdcgl6LAQZ4wXkcDqn0-SHLwF0DEh151TM6Wbh7us2I2tVlQYwehobUFzRh_OShGB-gvDyl4OygHVXOpGWOhGszi4NhZfYLApL3E5i2pgxwZ6Qb-guqAeM3DkmPw=w800-h445-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ીના આગોતરાં પાનનાં ટપકાં

 રોગની શરૂઆત થાય ત્યારે કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ વેપા 8  ગ્રામ અથવા મેન્કોઝેબ ૭૫ વેપા 40  ગ્રામ અથવા ક્લોરોથેલોનીલ ૭૫

મગીમાં લોહતત્વની ઊણપ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLURUUW_wZA1iGyNDntmakl3LwnSCKGoHTUL0cw8wYPoHhQRAwDdlSZ2V9F3d733pWiDOync6GEAn5usIFHWIEnAM9oQp-bwVlwIecMaSiOcSH7Bcva8Yq9_Hrh-wj8wFvAVaiKSTTr0CT2whA70g4yd9g=w800-h445-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ીમાં લોહતત્વની ઊણપ

 ફેરસ સલ્ફેટ/ હીરાકસી (૨૦%) 150  ગ્રામ  ,  લીંબુના ફૂલ (સાઇટ્રિક એસિડ) 15 ગ્રામ 15  લિટર પાણીમાં ઓગાળી બે

ના ચૂસીયાં

  કપાસના બીયારણને કીટનાશકની માવજત આપેલ હોવાથી લગભગ ૩૦-૩૫ દિવસ સુધી આ જીવાત સામે રક્ષણ મળે છે.  વરસાદ

ી : ઉનાળે પણ આવે

મોલોની વસ્તી જાણવા પીળાં ચીકણાં ટ્રેપ ગોઠવવા. દર અઠવાડીએ જીવાતોનું સર્વેક્ષણ કરવું. ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં બ્યૂવેરીયા બેસીયાના નામની ફૂગનો

ી : પાન ખાનાર

માદા ફૂદી જથ્થામાં ઈંડાં મૂકતી હોવાથી તેનો વીણીને નાશ કરવો. જમીન પર પડેલ પાંદડાની નીચે રહેલ ઈયળોને  હાથથી

મગફળીની લીલી ઈયળ અને પાન ખાનાર ઈયળ

ીની લીલી અને પાન ખાનાર ઈયળ

🍀 પાન ખાનાર ઇયળની માદા ફૂંદી જથ્થામાં ઈંડાં મૂકતી હોય જેથી તેનો વીણીને નાશ કરવો. 🍀 આ જીવાતના ફૂદા રાત્રિના

કંપની ન્યુઝ : અને જૈવિક

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLVyudw4caP-Va5qrVssyMRAZjZCBSiyz-s9hhjA5_7-RYgBCn3Fpyr2lseBJ2vv-getabUYb5WuFegKVu9ZTaOydquHmSj4ak2hNq4Pj2DxJUfmOCG649d8NHMl7HoSGp2nhI6ywlLCtG64RcRaPdQorQ=w1050-h692-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: અને જૈવિક

મગી : માં કાળી-સફેદ થી થતા ો અને તેનું નિયંત્રણ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/AM-JKLWmXNOHk5xNMGpX00v7uRcVxAwlKmOwTpjIZrdnHMnwc12bKi0Vnr7sxPftr6_4ZDq9TiwxNI_f_MRjgQDasqSQOUAydy3QKdRS6OiU7jMP_gFki2stKcXn_goczGMQ2MbBDnVRJHp7Keu--9ACT0oLGg=w1050-h671-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ી : માં કાળી-સફેદ થી થતા ો અને તેનું નિયંત્રણ

બીટની યોગ્ય જાતની પસંદગી માટે માર્ગદર્શન

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3fzkhS3FS_xWNvyu6EzEGJFrxDrBNVmTS-z5Io4WTBvwW9gEzYv3W2hzVA7GBQ2CZ51sJfhgsnJ1sCmsahzDeUNZhMczkoJTwEVD1df1vYz0cs69hdQ5LzKUupZlaVt75vxAFF2bfs9A5_0PvzFN6lcvw=w1400-h862-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ની યોગ્ય જાતની પસંદગી માટે માર્ગદર્શન

બીટનું ઉત્પાદન વધારવા માટે ની જરૂરીયાત અને

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3eA1MJcpIYrF_mayGXrf6yhJT-WTyhTh9OE7ST77TnIsOt0gSoKyb--fAE__01hfaQIM9L-PBqAMspTutIHwmlT2Gc_IoGLEGXwjW_TBehiuFA2X9zkWGyIfhUX4riYqp1EGcbnpVg1_14ceCDngkoP2w=w1050-h717-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નું ઉત્પાદન વધારવા માટે ની જરૂરીયાત અને

કપાસની પસંદગી

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3chNSN4S9GhFyUiADFBhYCoALxyyDoTVY_bUok8ZvHeBuCBA5KpsbgDfu2WRI4zTzZbJpgQYZ0T09kWSsjNqVr5AtL5PRxsnRM1wZt6T8o1ZhTanwF8_KalsFpdbd3EyudK-f2DvsDZFyGSsbuCb8l3hA=w1050-h603-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

સ્ટ્રોંગ ની પસંદગી

કપાસના પાકમાં સમયસર ના પગલા લો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3cXY25Tc4TEgoPaAhFbIM720W1BiWwUNy5q0_I4DDsS0A-DgVYAx1C0Qxx_SBpTfFrphhk7wlsenmp-JP1gEUgd6VYHDqKNtmErjwkkK0PpDHSFMgr0MmwV7FjJSJUG2pSOljqFN9HcScFhTwrI88dCbw=w809-h398-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ના પાકમાં સમયસર ના પગલા લો.

કપાસના પાકમાં વૃદ્ધી નિયંત્રક

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3es9Uszfd9MEVlxU9J0tNirnh5XpL1fPlAh4HBMFfMCFeShIQfG5S1g_-Vyk1KD0oPTF6dPOmVrmcOxPvA8-2Sx6B_jth0F5sFIrk1LkzvGozqmHezz3GKACVuo06bnBCK4LY4dX-ceimmdoDZhuaY_PA=w1050-h610-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ના પાકમાં વૃદ્ધી નિયંત્રક

કપાસની નવી ટેકનોલોજી બોલગાર્ડ- III

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3ejix0t74Rpia0Bx-oNpWngQe6cLCM_jEHS2t2FY14BMuFp7i92YRgMto2jPcfDLOJpLsNbKWhbI6nB_joOrm1rKtIA5wMEu4YjLT86CkjmEt6JzbX1_G1ZJwgZqXgugrmHPPF99MQT_vdHQDE7aZu0Rw=w1050-h621-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ની નવી ટેકનોલોજી બોલગાર્ડ- III

કપાસની ખેતીમાં અગત્યના કામો

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3dpWK-8v4ARq00zfosaZokYk93W3QLpF2fcbnXlRangqaIYSZT60DlY0e9pgi0Oa3C5Iim_chV1HkACPEGrUVQPAfCSfXbXt-ubQ_G6RNqhzYIOTfqA1ZLzVo0Kagm_DHT2iBWI5o2Q9BEJ5969rCbwRA=w1050-h577-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

ની ખેતીમાં અગત્યના કામો

રાસી સીડ્સનો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3fdvn3yhUMgbCiOa1NtSoT4BhxKQrQaZFPKsANCVl_cXvEy6d1Coyo7-fmuaDwWG8TwPdUYnHQpDoSz06XwkP36BsM8wwKB5uzvwz_xuqZOEmOs-W9ZEL4Rbg_PpDNBisSd4oF1JrFCX86E05OrHTErCQ=s903-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

ગુલાબી ઈયળથી ડરવાની જરૂર નથી- સમયસર પગલા લો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3fg0to3mYuLSXCp9lPrCV-Lnn5Nu4hRRDxhC099Yqka7sJWCgTotw-lKJNxDBQmByh-Mfr-mkIwcfaVf97RaK2mMU9wGWNZlKs--6e3btYRK7v1ff8dd7ppRwhA0tMY_32lYqIwphAy1nk9UvqpZdz-0w=w1050-h651-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

થી ડરવાની જરૂર નથી- સમયસર પગલા લો.

રાસી સીડ્સનો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3egEdiqywLpgEz8zk6t0F7o4HLV4bBDSAa_pZ8WG9sR-TSuE805MNgmk6_3N4fprOulhXY-2mgCFPoDqA4zZhRgkoKqN47Iq8KLVTG3sNWe9s-C3JoBFn34oGE2AXNJBfhJ0dOKjvITICpyuGgOwO8TXA=w1050-h640-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

નો ના ખેડૂતોના અનુભવો વાંચો.

મનની વાત : રાસીના ખેડૂતો કહે છે ની ખેતી કરવા જેવી.

" loading="lazy" data-lazy-src="http://krushivigyan.com/wp-content/uploads/Krushi-vigyan-january2021-20.jpg?is-pending-load=1" />

: રાસીના ખેડૂતો કહે છે ની ખેતી કરવા જેવી.

ખેતી પદ્ધતિ : નિકાસમાં વિઘ્ન –

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3dL46FX8Y3V9lIzPn9FjbvPeMRYxYOcW2vaqi44StZJh7pXjPrkzjvejFvWYKVvT0YdkO0SVhYs4b3Jqj8Spzbrxh8huXsJDPEMIVvv9nL_P6CesNtD7BclNiWWQ57hMvB6c7LNW6JZ3lODIuq8BRrHlg=w656-h889-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: નિકાસમાં વિઘ્ન –

મનની વાત : ની “રાસી મેજીક” બિયારણની જાત ખેડૂતો શા માટે વખાણે છે ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3dEQZDF1htimms9s29ESKgOQoZGR26xRIRSMJhCtbDHAJ0Iz1A1BFcefxFp2ss-mw2TryF28NQJzrY_x4_Ee1OQ_raM-VztzCy3oBVp1GnTjOrRGhF0eNW3VuZvSd_Uvu5wq_YZWsYMqdExGWHvAcZEHQ=w656-h889-no?authuser=0&is-pending-load=1" />

: ની “રાસી મેજીક” બિયારણની જાત ખેડૂતો શા માટે વખાણે છે ?

મનની વાત : ના ઘાટા વાવેતર માટે ન્યુંમેટીક પ્લાન્ટરની મદદ દ્વારા રાશી સીડ્સની પહેલ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/Krushi-Vigyan-August-2020-2-25_result.jpg?is-pending-load=1" />

: ના ઘાટા વાવેતર માટે ન્યુંમેટીક પ્લાન્ટરની મદદ દ્વારા રાશી સીડ્સની પહેલ

મગફળીના : ીના રોગોનું સંકલિત નિયંત્રણ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/Krushi-Vigyan-August-2020-2-20_result.jpg?is-pending-load=1" />

ીના : ના રોગોનું સંકલિત નિયંત્રણ

મનની વાત : ને પુરતું પોષણ આપજો

" loading="lazy" data-lazy-src="http://krushivigyan.com/wp-content/uploads/KRUSHIVIGYAN_2020_07_JULY-color-13-scaled.jpg?is-pending-load=1" />

: ને પુરતું પોષણ આપજો

રાશી બીજ દ્વારા બીજ ની સાથે વેચાણ પછીની સેવા ઉપરાંત હાલ ના પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિ માં ખેડૂત તરીકે આપણે

કપાસ : કપાસનો કોઈ વિકલ્પ છે ? કપાસનું ઉત્પાદન કેમ વધારવું ?

" loading="lazy" data-lazy-src="https://4.bp.blogspot.com/-8FHtLw1iBks/Xqr9sor5y2I/AAAAAAABLOQ/PFY0T0a2mgYUeKwuhHdubdal4BsAHH4YgCK4BGAYYCw/s1600/014-020-1.jpg?is-pending-load=1" />

: કપાસનો કોઈ વિકલ્પ છે ? કપાસનું ઉત્પાદન કેમ વધારવું ?

બાયરની નવી – એવરગોલ એક્સટેન્ડ⁠ ⁠ ⁠

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-0HYp_800OLY/XRdEUN3vNlI/AAAAAAAA6Ow/HBsXYCgquAoSllVJGj-TsABOmF9B-JEbgCLcBGAs/s1600/54%2BMAY%2B2019-32.jpg?is-pending-load=1" />

ની નવી – એવરગોલ એક્સટેન્ડ⁠ ⁠ ⁠

ગુલાબ નિયંત્રણ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/--S3XdBramHI/XRc-F9MiHMI/AAAAAAAA6Jk/CHsSVWZyYicETWKi_u_COmDtU-xuS2djACLcBGAs/s1600/32%2BMAY%2B2019%2BCOLOR-14.jpg?is-pending-load=1" />

નિયંત્રણ

કપાસ : છે મહેનત માંગનારો પણ ખેડૂતોને સારું રળી દેનારો પાક છે

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-st0W8fLZrNI/XNwltMxOX9I/AAAAAAAA30Q/vH1mr-eeP7Uncd_sVN-bykTI_DgSq_gXgCLcBGAs/s1600/krushi%2Bvigyan%2BApril%2B2019%2B%2B%25288%2529.jpg?is-pending-load=1" />

: છે મહેનત માંગનારો પણ ખેડૂતોને સારું રળી દેનારો પાક છે

ગુલાબ નિયંત્રણ કેલેન્ડર ૨૦૧૯

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-ZK6yoMay1yo/XNwkDkRw4vI/AAAAAAAA3zg/ig4iSPxeato4UprGwqxkBvW9HkbDKwfLgCK4BGAYYCw/s1600/krushi%2Bvigyan%2BApril%2B2019%2B%2B%25283%2529.jpg?is-pending-load=1" />

નિયંત્રણ કેલેન્ડર ૨૦૧૯

ગુલાબી ઈયળ નિયંત્રણ કેલેન્ડર ૨૦૧૯

બુંદ બુંદ સમૃદ્ધિ: નું ઉત્પાદન વધારવા અને પાણીનો કંટ્રોલ તમારા હાથમાં લો.

" loading="lazy" data-lazy-src="https://krushivigyan.com/wp-content/uploads/2019-03-march-11.jpg?is-pending-load=1" />

: નું ઉત્પાદન વધારવા અને પાણીનો કંટ્રોલ તમારા હાથમાં લો.

કર્તવ્ય સીડ્સ : જીવામૃત & કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://4.bp.blogspot.com/-jB28iOLTyxg/XBH2CNCQKJI/AAAAAAAAvKc/6dtN28eyyhwDotkQLuza0kLoR-hCTn6xwCK4BGAYYCw/s1600/16.jpg?is-pending-load=1" />

: જીવામૃત & કોટન ફિલ્ડ રીપોર્ટ

ગુલાબ નું આવેદનપત્ર

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-5XuxaKEHXBI/W1wDYxZH19I/AAAAAAAAqcA/h6cokfSYnvAZVjRt_yCDBHaPxRVLmh2twCLcBGAs/s640/12%2Bgulabi%2Bavedan%2Bpatra.jpg?is-pending-load=1" />

નું આવેદનપત્ર

કપાસ ઉગાડતા ખેડૂતોને ગુલાબી ઈયળનું ખુલ્લુ આવેદન પત્ર  ગુલાબી ઈયળના અટહાસ્ય સાથે કપાસ ઉગાડતા ખેડૂતોને ખુલ્લી ચેતવણી અમે

કપાસ – પ્રો કોટન ચેલેન્જ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://1.bp.blogspot.com/-g4qeHUUYWU4/Wx5qqFSvyiI/AAAAAAAAp_U/hRPN8mk2d3YJfK6rAY1-Svr5HHvEHHfdQCLcBGAs/s1600/39.jpg?is-pending-load=1" />

– પ્રો કોટન ચેલેન્જ

રાઈ

" loading="lazy" data-lazy-src="https://2.bp.blogspot.com/-PTyx5sl0LJ4/WfhyrkWYUwI/AAAAAAAAl2w/yc3GkbKJyR0ziaH9xLk9xv6aR2v_zHS5wCLcBGAs/s1600/23.jpg?is-pending-load=1" />

રાઈ પાકની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ             વધુ વાંચવા માટે આપેલ ઈમેજ જુઓ અથવા કૃષિ

ફૂગનાશક ફેંન્ડર

" loading="lazy" data-lazy-src="https://3.bp.blogspot.com/-S4Y6duqDGsk/WfGy9FLrRrI/AAAAAAAAlys/psjPOs0WSmUyFTqgmSO7vIOb5DqjGhzbACLcBGAs/s1600/34.jpg?is-pending-load=1" />

યુ પી એલ : નવું ફેંન્ડર

નવું ફૂગ્નાશક ફેંન્ડર   ફૂગનાશક ફેન્ડર ફેન્ડર : ફેન્ડર એસડીએચઆઈ અને તરાઈ ટ્રાઇઝોલ જૂથના મિશ્રણનું એક નવું જ